ART TEXTIL RIERA, S.L.

Inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca, foli 34, tom 2018, llibre 0, fulla PM-45322, inscripció primera.

NIF: ES-B57121352

Domicili social:

c/ Major, 50 07360 Lloseta (Mallorca) ESPANYA

T. +34 971 51 40 34

F. +34 971 51 46 58

teixitsriera@teixitsriera.com